Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
R290a : Zimbabwe 1 Dollar 2008 UNC

.....

R290b : Zimbabwe 5 Dollar 2008 UNC

.....

R290c : Zimbabwe 10 Dollar 2008 UNC

.....

R290d : Zimbabwe 100 Dollar 2008 UNC

.....

R291 : Zimbabwe 50000 Dollar 2008 UNC

.....

R292 : Zimbabwe 500000 Dollar 2008 UNC

.....

R293 : Zimbabwe 50000000 Dollar 2008 UNC

.....

R294 : Zimbabwe 100000000 Dollar 2008 UNC

.....

R300a : Zimbabwe 5 Dollar 2009 UNC

.....

R300b : Zimbabwe 20 Dollar 2009 UNC

.....

R300c : Zimbabwe 50 Dollar 2009 UNC

.....

R300d : Zimbabwe 100 Dollar 2009 UNC

.....

R300e : Zimbabwe 500 Dollar 2009 UNC

.....

R289a : Zimbabwe 5 Dollar 2007 UNC

.....

R289b : Zimbabwe 10 Dollar 2007 UNC

.....

R289c : Zimbabwe 20 Dollar 2007 UNC

.....

R289d : Zimbabwe 50 Dollar 2007 UNC

.....

R289e : Zimbabwe 100 Dollar 2007 UNC

.....

R289f : Zimbabwe 500 Dollar 2007 UNC

.....

R289g : Zimbabwe 1000 Dollar 2007 UNC

.....

R288a : Zimbabwe 5 Dollar 1997 UNC

.....

R288b : Zimbabwe 1000 Dollar 2003 UNC

.....

R288c : Zimbabwe 5000 Dollar 2004 UNC

.....

R287a : Zaire 1 Makuta 1993 UNC

.....

R287b : Zaire 5 Makuta 1993 UNC

.....

R287c : Zaire 10 Makuta 1993 UNC

.....

R287d : Zaire 50 Makuta 1993 UNC

.....

R287e  : Zaire 500 Makuta 1994 UNC

.....

R287f : Zaire 5000 Makuta 1995 UNC

.....

R287g : Zaire 10000 Makuta 1995 UNC

.....

R287h : Zaire 100000 Makuta 1992 UNC

.....

R287i : Zaire 100000 Makuta 1996 UNC

.....

R232 : Yemen 20 Rials 1995 UNC

.....

R233 : Yemen 50 Rials 1995 UNC

.....

R275 : Venezuela 1 Bolivar 1989 UNC

.....

MS2034 : Zambia 2 Kawacha 2012 UNC

.....

R267 : Zambia 2 Kwacha 1980 UNC

.....

R268 : Zambia 5 Kwacha 1980 UNC

.....

R269 : Zambia 50 Kwacha 1980 UNC

.....

R270 : Zambia 10 Kwacha 1989 UNC

.....

R271 : Zambia 20 Kwacha 1989 UNC

.....

R272 : Zambia 20 Kwacha 2003 UNC

.....

R273 : Zambia 50 Kwacha 2003 UNC

.....

R274 : Zambia 100 Kwacha 2003 UNC

.....

MS1940 : Zambia 500 Kwacha 2011 UNC polymer

.....

MS1941 : Zambia 1000 Kwacha 2011 UNC polymer

.....