Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Israel 1 Lirot 1978 UNC

.....

Israel 5 Lirot 1973 UNC

.....

Israel 5 Lirot 1980 UNC

.....

Israel 10 Lirot 1973 UNC

.....

Israel 1 Lirot 1958 UNC

.....

Malawi 20 Kwacha 2016 UNC

.....

Malawi 5 kwacha 2004 UNC

.....

Li băng - Lebanon 5 Livers 1986 UNC

.....

Li băng - Lebanon 10 Livres 1986 UNC

.....

Li băng - Lebanon 100 Livers 1986 UNC

.....

Li băng - Lebanon 250 Livres 1988 UNC

.....

Li băng - Lebanon 500 Livres 1988 UNC

.....

Li băng - Lebanon 1000 Livers 1992 UNC

.....

Lào - Laos 1000 Kip 2003 UNC

.....

Lào - Laos 1000 Kip 2008 UNC

.....

Lào - Laos 2000 Kip 2011 UNC

.....

Kyrgyzstan 1 Som 1999 UNC

.....

Kyrgyzstan 5 Som 1997 UNC

.....

Kyrgyzstan 10 Som 1997 UNC

.....

Kyrgyzstan 1 Tyiyn 1993 UNC

.....

Kyrgyzstan 10 Tyiyn 1993 UNC

.....

Kyrgyzstan 50 Tyiyn 1993 UNC

.....

Kyrgyzstan 20 Som 2009 UNC

.....

Myanmar 50 Pyas 1994 UNC

.....

Myanmar 1 Kyat 1996 UNC

.....

Myanmar 5 Kyat 1996 UNC

.....

Myanmar 10 Kyat 1996 UNC

.....

Myanmar 20 Kyat 1996 UNC

.....

Myanmar 50 Kyat 1996 UNC

.....

Myanmar 1 Kyat 1990 UNC

.....

Myanmar 1 Kyat 1972 UNC

.....

Myanmar 5 Kyat 1973 UNC

.....

Myanmar 10 Kyat 1973 UNC

.....

Mozambique 50 Meticais 1986 UNC

.....

Mozambique 100 Meticais 1989 UNC

.....

Mozambique 1000 Ecudos 1976 UNC

.....

Mozambique 1000 Meticais 1989 UNC

.....

Mozambique 10000 Meticais 1991 UNC

.....

Mông Cổ - Mongolia 10 Mongo 1993 UNC

.....

Mông Cổ - Mongolia 20 Mongo 1993 UNC

.....

Mông Cổ - Mongolia 1 Tugrik 1993 UNC

.....

Mông Cổ - Mongolia 5 Tugrik 2008 UNC

.....

Mông Cổ - Mongolia 10 Tugrik 2011 UNC

.....

Mông Cổ - Mongolia 20 Tugrik 2011 UNC

.....

Mông Cổ - Mongolia 50 Tugrik 2008 UNC

.....

Mông Cổ - Mongolia 100 Tugrik 2008 UNC

.....

Sale Moldova 1 Lei 2013 UNC

Moldova 1 Lei 2013 UNC

30.000 VNĐ 25.000 VNĐ

.....

Mexico 10 Pesos 1977 UNC

.....

Lithuania 1 Talonu 1992 UNC

.....

Lithuania 500 Talonu 1993 UNC

.....

Libya 1/4 Pounds 2002 UNC

.....